Poslání, cíle, zásady, cílová skupina, kapacita

Posláním zařízení Ergo Uherské Hradiště je pomoc a podpora dospělým osobám s mentálním postižením k osamostatnění se, naučit se pečovat o domácnost, najít si samostatné bydlení a práci.

Cíle:
Podpora seberealizace a sebeuplatnění při nácviku pracovních činností, nalezení uplatnění na chráněných pracovních místech.
Podpora při hledání samostatného bydlení.
Podpora celoživotního vzdělávání, upevnění dosažených znalostí a dovedností, získání nových vědomostí.
Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských akcí.
Podpora při zlepšení komunikačních dovedností a posílení sociálních kontaktů.
Podpora při hledání přátel a plánování volného času.

Zásady:
Dodržovat práva a respektovat oprávněné zájmy člověka.
Respektovat individuální potřeby, vůli, osobní cíle a schopnosti uživatele.
Podporovat samostatnost a nezávislost uživatele.
Nepodceňovat uživatele tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.
Respektovat právo na přiměřené riziko, které vyplývá ze samostatného rozhodování uživatele.

Cílová skupina:
Zařízení Ergo Uherské Hradiště je určeno dospělým občanům s mentálním postižením od 19 let:

  • s lehkým až středně těžkým mentálním postižením,
  • s lehkým až středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením.


Kritéria pro neposkytnutí sociální služby:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
  • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Kapacita zařízení:
Okamžitá kapacita zařízení dle registrace jsou 3 uživatelé v daný okamžik. Prostory zařízení umožňují v jednom dni poskytnout službu 15 klientům.
Pro terénní formu (poskytování služby v přirozeném prostředí uživatele) je kapacita 1 uživatel služby v daný okamžik.

 

město zlín

 

 

Další podrobnosti:

Základní informace o službě poskytuje zařízení:

Ergo Uherské Hradiště

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.