Poslání, cíle, zásady, cílová skupina, kapacita

Posláním zařízení Centrum sociálních služeb Ergo Zlín je individuálně a aktivně působit na rozvoj schopností a dovedností osob s mentálním postižením. Pomoci jim při zvládání samostatnosti, soběstačnosti, kontaktu s běžným sociálním prostředím při zachování důstojnosti člověka a dodržování lidských práv.

Cíle:
Poskytovat podporu při zlepšení komunikačních dovedností a posílení sociálních kontaktů.
Prostřednictvím tréninku pracovních činností získat pracovní návyky, které umožní seberealizaci a sebeuplatnění, popř. umožní najít uplatnění na chráněných pracovních místech.
Prostřednictvím celoživotního vzdělání upevnit dosažené znalosti a dovednosti a umožnit získávání nových vědomostí.
Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských akcí.
Podpora při osamostatnění se, péči o domácnost.
Podpora při hledání přátel a plánování volného času.

Zásady:
Dodržovat práva a respektovat oprávněné zájmy člověka.
Respektovat individuální potřeby, cíle a schopnosti uživatele.
Podporovat samostatnost a nezávislost uživatele.
Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.

Cílová skupina
Zařízení Centrum sociálních služeb Ergo Zlín poskytuje služby osobám od18 let:

  • s lehkým až středně těžkým mentálním postižením,
  • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo jiného zdravotního postižení v kombinaci s mentálním postižením,
  • s lehkým až středně těžkým mentálním postižením s kombinací zdravotního postižení (s přidruženým znevýhodněním lehčího typu - zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, kteří však nejsou odkázáni na kontinuální dohled jiné fyzické osoby z důvodu ohrožení zdraví).

Kritéria pro neposkytnutí sociální služby:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
  • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kapacita zařízení:
Okamžitá kapacita zařízení dle registrace je 10 uživatelů v daný okamžik. Prostory zařízení umožňují v jednom dni poskytnout službu 23 uživatelům.

Další podrobnosti:

Základní informace o službě poskytuje zařízení:

Centrum sociálních služeb Ergo Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.