Informace o sociální službě

Zařízení sociálních služeb Ergo Uherské Hradiště je součástí organizace Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. se sídlem na Mostní ul. 4058, 760 01 Zlín. Je to nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb. Doplňkovou činností je provozování chráněných dílen a pracovišť.

Zařízení Ergo Uherské Hradiště poskytuje registrovanou sociální službu sociální rehabilitace podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 70. Službu pracovníci v přímé péči poskytují formou ambulantní a terénní. 

Sociální služba sociální rehabilitace Ergo Uherské Hradiště je poskytována na ul. Štěpnická 1156, 686 01 Uherské Hradiště. 

Ambulantní sociální služba zařízení Ergo Uherské Hradiště je zajištěna v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Uživatelé sociální služby se mohou v případě potřeby kontaktovat na mobilní telefonní linku 777 721 256, 731 406 996, 739 994 886. 

Terénní sociální služba je poskytována od pondělí do pátku v pracovní dny od 8.00 – 15.00 hod. Terénní sociální služba je plánovaná s uživatelem předem, ale v případě potřeby je možné po telefonické dohodě (777 721 256, 731 406 996, 739 994 886) terénní sociální službu poskytnout i neplánovaně. Terénní sociální služba je poskytována v bydlišti uživatele nebo v jeho přirozeném prostředí.  

Sociální služba zařízení Ergo Uherské Hradiště je určena dospělým osobám od 19 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením. 

Sociální služba není určena osobám s duševním onemocněním, lidem postiženým hluchotou, slepotou, osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením, osobám s poruchami autistického spektra, osobám, které potřebují při osobní hygieně a sebeobsluze pomoc druhé osoby. 

Poslání sociální služby
Posláním zařízení Ergo Uherské Hradiště je pomoc a podpora dospělým osobám s mentálním postižením k osamostatnění se, naučit se pečovat o domácnost, najít si samostatné bydlení a práci.  

Cíle sociální služby
-       Podpora aktivity a samostatnosti při nácviku pracovních činností, podpora seberealizace a sebeuplatnění na chráněných pracovních místech a na otevřeném trhu práce.
-       Podpora při získání samostatného bydlení, osamostatnění se a při nácviku činností souvisejících se samostatným bydlením.
-       Podpora při vzdělávacích a aktivizačních činnostech, upevnění dosažených znalostí a dovedností, získání nových vědomostí, nácvik motoriky.
-       Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit a jejich sociálního začleňování.
-       Podpora komunikačních dovedností, nácvik orientace, chování, pomoc při uplatňování práv.
-       Podpora při péči o vlastní osobu, soběstačnost.
-       Podpora při plánování volného času a hledání přátel.  

Zásady poskytované sociální služby
-     Respekt k různému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho mentálního postižení.
-     Přístup pracovníků respektuje práva a oprávněné zájmy člověka.
-     Individuální přístup k uživateli.
-     Respektovat individuální potřeby, vůli, osobní cíle a schopnosti uživatele.
-     Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
-     Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
-     Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.
-     Respektovat právo na přiměřené riziko, které vyplývá ze samostatného rozhodování uživatele.

Kapacita zařízení
Okamžitá kapacita zařízení 10 uživatelů v daný okamžik. Prostory zařízení umožňují v jednom dni poskytnout službu 20 klientům.
Pro terénní formu (poskytování služby v přirozeném prostředí uživatele) je kapacita 7 uživatelé služby v daný okamžik.
Počet uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb je omezen na 60 osob. 

Práva uživatelů
Uživatelé sociální služby Ergo Uherské Hradiště neztrácejí lidská práva, svobodu ani práva rozhodovat o svém životě a způsobu řešení své situace. Naopak pracovníci zařízení Ergo Uherské Hradiště zajišťují dodržování práv uživatelů při poskytování sociální služby a podporují je při jejich prosazování. 

Pracovníci pojmenovali možné oblasti, ve kterých by mohlo k porušování práv uživatelů dojít. Jsou poučeni, jak takové situaci předcházet nebo jak ji řešit:
         1.    Práva při poskytování sociální služby
                -     Osobní svoboda a svoboda pohybu
                -     Právo na ochranu soukromí
                -     Právo na důstojné zacházení
                -     Právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko
                -     Právo na práci a odměnu za práci
                -     Právo stěžovat si
                
-     Právo na nedotknutelnost obydlí
                -     Právo na ochranu osobních údajů
                -     Právo na listovní tajemství
        2.    Právo vlastnit majetek
        3.    Právo na osobní život a rodinný život
        4.    Právo na svobodu myšlení a náboženské vyznání  

Jednání se zájemcem o sociální službu
První kontakt se zájemcem o sociální službu probíhá po předchozí domluvě nebo může zájemce přijít i bez ohlášení. Jednání probíhá individuálně a zásadně se zájemcem. Na jeho žádost se může rozhovoru zúčastnit jemu blízká osoba (rodinný příslušník, přítel atd.).
Jednání probíhá v soukromí v  místnosti k tomu určené. 

Každému zájemci o sociální službu jsou poskytnuty informace o podmínkách poskytování sociální služby, povinnostech, které by mu vyplynuly z podpisu smlouvy, a nabídneme mu písemné materiály. Současně pracovník projedná se zájemcem jeho osobní cíl, co od služby očekává a jaké má konkrétní požadavky. 

Pokud zájemce žádá o jinou sociální službu, než poskytuje zařízení Ergo Uherské Hradiště, informuje ho pracovník o dalších sociálních službách, které může využít. Pracovník zájemci sdělí důvody odmítnutí, na jeho žádost též písemně.
V případě naplněné kapacity zařadí pracovník zájemce do Evidence žadatelů a o uvolnění místa ho informuje.

Smlouva o poskytování sociální služby
V zařízení Ergo Uherské Hradiště je smlouva s uživatelem vždy uzavírána písemně. Při podpisu smlouvy pracovník s uživatelem dojedná konkrétní rozsah (využívané činnosti) a průběh služby (individuální plánování) je zpracován do týdne. Zároveň je uživatel seznámen s Vnitřními pravidly Ergo Uherské Hradiště, které je povinen dodržovat. Pracovník se vždy přesvědčí, že uživatel obsahu smlouvy rozumí. Uživatel má možnost si k uzavření smlouvy přizvat osobu, které důvěřuje nebo si smlouvu odnést domů k prostudování a konzultaci. Smlouvu je možné měnit pouze písemně a se souhlasem uživatele. Smlouva s uživatelem je uzavřena na dobu, kterou si stanoví uživatel jako potřebnou k vyřešení své nepříznivé sociální situace. 

Individuální plánování průběhu sociální služby
Pro využívání sociální služby je nutné, aby uživatel s pracovníkem spolupracovali na vytvoření a průběžném hodnocení individuálního plánu. Plán popisuje postup k naplnění osobního cíle uživatele, k řešení jeho nepříznivé sociální situace. K tomuto účelu má každý uživatel svého klíčového pracovníka.
Pokud při hodnocení klíčový pracovník s uživatelem zjistí, že individuální cíl je naplněn, dohodne se s uživatelem na potřebě nového cíle nebo ukončení poskytování sociální služby. 

Pokud individuální cíl není naplněn a uživatel se rozhodne v jeho naplňování nepokračovat, dohodnou se s klíčovým pracovníkem na stanovení nového cíle nebo ukončení poskytování služby. 

Individuální plány a záznamy o jejich naplňování jsou vedeny písemně. Uživatel do nich může kdykoliv nahlédnout. 

Dokumentace o poskytování sociální služby
O každém uživateli je vedena v zařízení dokumentace. Ta obsahuje pouze údaje, které jsou nezbytně nutné. Pro vedení této dokumentace je potřebné, aby uživatel dal písemný souhlas s poskytnutím osobních údajů, který je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
Do veškeré dokumentace, která je o uživateli vedena, může nahlédnout.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované sociální služby
Uživatel si může stěžovat na kvalitu, úroveň nebo způsob poskytované sociální služby v Ergo Uherské Hradiště aniž by tím byl jakkoli ohrožen. Také si může zvolit svého zástupce pro podání a vyřízení stížnosti.

Kontakty organizace, kam můžete stížnosti podávat 

    1.    Vedoucí zařízení Ergo Uherské Hradiště, Mgr. Ondřej Váňa
           CSP Zlín, o. p. s., Štěpnická 1156, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 731 406 996
           ergosluzbyuh@cspzlin.cz 

    2.    Vedoucí sociální pracovník, Mgr. Radka Jurečková
           CSP Zlín, o. p. s., Zarámí 90, 760 01 Zlín, tel.: 734 706 191
           jureckova@cspzlin.cz

    3.   Ředitel organizace, Ing. Mgr. Milan Antoš
          CSP Zlín, o. p. s., Zarámí 90, 760 01 Zlín, tel.: 777 721 131
          csp.ops@cspzlin.cz

  Ostatní kontakty, kam se můžete v případě stížností obrátit 

    1.   Městský úřad Uherské Hradiště
          Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště
          Vedoucí odboru Mgr. Petra Karlíková, tel.: 572 525 770
          Petra.Karlikova@mesto-uh.cz
         
    2.   MPSV
          Odbor sociálních služeb
          Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111
          posta@mpsv.cz

    3.   Veřejný ochránce práv
          Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888
          podatelna@ochrance.cz

V případě, že je uživatel nespokojen s vyřízením stížnosti vedoucím zařízení Ergo Uherské Hradiště, může se obrátit na ředitele organizace nebo jinou instituci s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Pokud stížnost vyřizuje ředitel organizace a uživatel není spokojen s jejím vyřízením, může se obrátit na jinou instituci s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

 Jak může uživatel stížnost podat
    •    Schránka pro podávání stížností
    Schránka pro podávání písemných stížnosti je označena názvem organizace a zařízení. Nachází se ve vstupní hale do zařízení. Stížnost může uživatel podepsat nebo zůstat anonymní.
    •    Ústní podání stížnosti
    Stížnost může uživatel sdělit pracovníkovi, ten ji předá vedoucímu zařízení Ergo Uherské Hradiště, bude zapsána. Uživatel může záznam podepsat nebo zůstat anonymní.

Vyřizování stížností
Stížnost bude vyřízena do 30 dnů. Pokud by se jednalo o závažnou věc, kterou by bylo nutné více prošetřit, bude stížnost vyřízena nejdéle do 60 dnů. O všem bude uživatel informován. 

Podpora využívání běžných služeb a sociálních kontaktů
Během využívání sociální služby jsou uživatelé podporováni při rozvoji přirozených sociálních kontaktů (s rodinou, přáteli, sousedy či známými), využívání běžně dostupných služeb (obchody, pošta, MHD, restaurace, banky, kina, divadla, aj.) a služeb fyzických a právnických osob (lékař, odborné poradenství aj.).
Zařízení Ergo Uherské Hradiště nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby, ale vytváří příležitosti, aby uživatel mohl tyto služby využívat. 

Personální zajištění sociální služby
V zařízení Ergo Uherské Hradiště pracuje 5 pracovníků v přímé péči:
      -       1 vedoucí týmu – sociální pracovník
      -       4 pracovníci v sociálních službách
Uživatelé se při poskytování sociální služby setkávají také se stážisty, praktikanty a dobrovolníky.
Všichni pracovníci mají potřebné vzdělání a průběžně si ho doplňují a rozšiřují. Pracovníci mají také možnost konzultovat svoji práci s nezávislým odborníkem. 

Informace o sociální službě Ergo Uherské Hradiště
Veškeré informace o poskytované službě sociální rehabilitace Ergo Uherské Hradiště je možné získat:
-        V registru poskytovatelů sociálních služeb
-        na webových stránkách organizace www.cspzlin.cz pod odkazem Ergo Uherské Hradiště,
-        na propagačních letáčcích zařízení Ergo Uherské Hradiště,
-        v elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji www.socialnisluzbyzk.cz .

Propagační letáčky jsou k dispozici:
-        ve všech zařízeních organizace CSP Zlín, o.p.s.,
-        na sociálním odboru města Uherské Hradiště.

Prostředí, kde je sociální služba poskytována
Pro poskytování sociální služby jsou k dispozici tyto prostory:
-       společenská místnost s cvičnou kuchyňkou
-       terapeutická místnost
-       vzdělávací místnos
-       sociální zázemí (zvlášť pro muže a ženy)
-       šatna
-       jednací místnost
-       dílna

Hodnocení spokojenosti se sociální službou
Pro zvyšování kvality sociální služby poskytované zařízením Ergo Uherské Hradiště zjišťují pracovníci od uživatelů, zda a jak jsou se sociální službou spokojeni. Uživatelé mohou svůj názor vyjádřit např. při pravidelných setkáních nebo formou dotazníku, který je anonymní. Do hodnocení služby jsou zapojováni také pracovníci, veřejnost či rodiny uživatelů.

Kontakt na zařízení Ergo Uherské Hradiště:
Adresa:    Štěpnická 1156, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.:           777 721 256, 731 406 996
Web:         www.cspzlin.cz
E-mail:      ergosluzbyuh@cspzlin.cz


EUH Informace o sociální službě pro veřejnost a uživatele si můžete stáhnout zde.

Další podrobnosti:

Základní informace o službě poskytuje zařízení:

Ergo Uherské Hradiště

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.