Informace o sociální službě pro veřejnost a uživatele

Zařízení sociálních služeb Horizont Zlín je součástí organizace CSP Zlín, o.p.s., se sídlem na Mostní ul. 4058, 760 01 Zlín. Je to nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb. Doplňkovou činností je provozování chráněných dílen a pracovišť.

Zařízení Horizont Zlín poskytuje registrovanou sociální službu sociální rehabilitace podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 70. Službu pracovníci v přímé péči poskytují formou ambulantní a terénní.

Sociální služba sociální rehabilitace Horizont Zlín je poskytována na Mostní ul. 4058, 760 01 Zlín.

Ambulantní sociální služba zařízení Horizont Zlín je zajištěna v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Uživatelé sociální služby se mohou v případě potřeby kontaktovat na pevnou telefonní linku 577 101 076 v zařízení nebo pracovní mobil 777 721 137, 777 721 356.

Terénní sociální služba je poskytována od pondělí do pátku od 8.00 – 17.00 hod. Terénní sociální služba je plánovaná s uživatelem předem, ale v případě potřeby je možné po telefonické dohodě (734 575 017) terénní sociální službu poskytnout i neplánovaně. Terénní sociální služba je poskytována v bydlišti uživatele nebo jeho přirozeném prostředí.

Sociální služba zařízení Horizont Zlín je určená dospělým osobám od 18 let s duševním onemocněním z okruhu psychóz ve stabilizovaném stavu.

Poslání sociální služby

Posláním zařízení Horizont Zlín je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním znovu nalézt a využít vlastní síly k naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů.

Cíle sociální služby

 • Podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti práce, samostatného bydlení, navazování partnerských vztahů, udržování rodinných vztahů, péče o své zdraví a života s nemocí.
 • Podpora uživatelů před, během studia nebo při dokončení studia.
 • Pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů.
 • Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských akcí.
 • Podpora při hledání přátel a plánování volného času.

Zásady poskytované sociální služby

 • Respekt k odlišnému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho duševního onemocnění.
 • Přístupem pracovníků respektovat práva a oprávněné zájmy člověka.
 • Individuální přístup k uživateli.
 • Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
 • Podporovat přirozený způsob života a sociální začleňování.
 • Respektovat individuální potřeby, cíle a schopnosti uživatele.
 • Podporovat samostatnost, aktivitu a nezávislost uživatele.
 • Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
 • Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.

Kapacita zařízení

Okamžitá kapacita ambulantní služby je 7 uživatelů, prostory zařízení dovolují v jednom dni poskytnout službu 30 uživatelům. Kapacita terénní služby jsou 2 uživatelé v jeden okamžik. Počet uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb je omezen na 70 osob.

Práva uživatelů

Uživatelé sociální služby Horizont Zlín neztrácejí lidská práva, svobodu ani práva rozhodovat o svém životě a způsobu řešení své situace. Naopak pracovníci zařízení Horizont Zlín zajišťují dodržování práv uživatelů a podporují je při jejich prosazování.

Pracovníci pojmenovali možné oblasti, ve kterých by mohlo k porušování práv uživatelů dojít. Jsou poučeni, jak takové situaci předcházet nebo jak ji řešit:

 1. Práva při poskytování sociální služby
  • Osobní svoboda a svoboda pohybu
  • Právo na ochranu soukromí
  • Právo na nedotknutelnost obydlí
  • Právo na důstojné zacházení
  • Právo na volbu povolání a přípravu k němu
  • Právo na práci a odměnu za práci
  • Právo na listovní tajemství
  • Ochrana údajů
 2. Právo vlastnit majetek
 3. Právo na osobní život a rodinný život
 4. Právo na svobodu myšlení a náboženské vyznání

Jednání se zájemcem o sociální službu

První kontakt se zájemcem o sociální službu probíhá po předchozí domluvě nebo může zájemce přijít i bez ohlášení. Jednání probíhá individuálně a zásadně se zájemcem. Na jeho žádost se může rozhovoru zúčastnit jemu blízká osoba (rodinný příslušník, přítel atd.). Jednání probíhá v soukromí v  místnosti k tomu určené.

Každému zájemci o sociální službu jsou poskytnuty informace o podmínkách poskytování sociální služby, povinnostech, které by mu vyplynuly z podpisu smlouvy, a nabídne mu písemné materiály. Současně pracovník projedná se zájemcem jeho osobní cíl, co od služby očekává a jaké má konkrétní požadavky.

Pokud zájemce žádá o jinou sociální službu, než poskytuje zařízení Horizont Zlín, informuje ho pracovník o dalších sociálních službách, které může využít. Pracovník zájemci sdělí důvody odmítnutí, na jeho žádost též písemně. V případě naplněné kapacity zařadí pracovník zájemce do Pořadníku žadatelů a o uvolnění místa ho informuje.

Smlouva o poskytování sociální služby

V zařízení Horizont Zlín je smlouva s uživatelem vždy uzavírána písemně. Při podpisu smlouvy pracovník s uživatelem dojedná konkrétní rozsah (využívané činnosti) a průběh služby (individuální plánování). Oba dokumenty jsou přílohou smlouvy. Zároveň je uživatel seznámen s Vnitřními pravidly Horizontu Zlín, které je povinen dodržovat. Pracovník se vždy přesvědčí, že uživatel obsahu smlouvy rozumí. Uživatel má možnost si k uzavření smlouvy přizvat osobu, které důvěřuje nebo si smlouvu odnést domů k prostudování a konzultaci. Smlouvu je možné měnit pouze písemně a se souhlasem uživatele. Smlouva s uživatelem je uzavřena na dobu jednoho roku. V případě potřeby je možné ji prodloužit.

Individuální plánování průběhu sociální služby

Pro využívání sociální služby je nutné, aby uživatel s pracovníkem spolupracovali na vytvoření a průběžném hodnocení individuálního plánu. Plán popisuje postup k naplnění osobního cíle uživatele, k řešení jeho nepříznivé sociální situace. K tomuto účelu má každý uživatel svého klíčového pracovníka. Pokud při hodnocení klíčový pracovník s uživatelem zjistí, že individuální cíl je naplněn, dohodne se s uživatelem na potřebě nového cíle nebo ukončení poskytování služby.

Pokud individuální cíl není naplněn a uživatel se rozhodne v jeho naplňování nepokračovat, dohodnou se s klíčovým pracovníkem na stanovení nového cíle nebo ukončení poskytování služby.

Individuální plány a záznamy o jejich naplňování jsou vedeny písemně. Uživatel do nich může kdykoliv nahlédnout.

Dokumentace o poskytování sociální služby

O každém uživateli je vedena v zařízení dokumentace. Ta obsahuje pouze údaje, které jsou nezbytně nutné. Pro vedení této dokumentace je potřebné, aby uživatel dal písemný souhlas s poskytnutím osobních údajů. Do veškeré dokumentace, která je o uživateli vedena, může nahlédnout.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované sociální služby

Uživatel si může stěžovat na kvalitu, úroveň nebo způsob poskytované sociální služby v Horizontu Zlín aniž by tím byl jakkoli ohrožen. Také si může zvolit svého zástupce pro podání a vyřízení stížnosti.

Kontakty organizace, kam můžete stížnosti podávat

1. Vedoucí zařízení Horizont Zlín, Bc. Ladislava Cyroňová
    Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, tel.: 577 101 076
    horizont@cspzlin.cz

2. Vedoucí sociální pracovník, Mgr. Radka Jurečková
    Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, tel.: 577 158 635
    jureckova@cspzlin.cz

3. Ředitel organizace, Ing. Mgr. Milan Antoš
    Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, tel.: 577 158 636
    csp.ops@cspzlin.cz

 

Ostatní kontakty, kam se můžete v případě stížností obrátit

1. Magistrát města Zlína
    Odbor sociálních věci, třída T. Bati 3792, 762 69 Zlín
    Vedoucí odboru Ing. Jana Pobořilová, tel.: 577 630 800
    janapoborilova@zlin.eu

2. Krajský úřad Zlínského kraje
    Odbor sociálních věcí, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín
    Vedoucí odboru Mgr. Jana Chovancová, tel.: 577 043 300
    jana.chovancova@kr-zlinsky.cz

3. Úřad práce ve Zlíně
    Čiperova 5182, 760 42 Zlín
    Inspekce poskytování sociálních služeb
    Vedoucí referátu specializovaných kontrol ing. Věra Sedláčková, tel.: 950 175 401
    Vera.Sedlackova@zl.mpsv.cz

4. MPSV
    Odbor sociálních služeb
    Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111
    posta@mpsv.cz

5. Veřejný ochránce práv
    Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888
    podatelna@ochrance.cz

V případě, že je uživatel nespokojen s vyřízením stížnosti vedoucím zařízení Horizont Zlín, může se obrátit na ředitele organizace nebo jinou instituci s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Pokud stížnost vyřizuje ředitel organizace a uživatel není spokojen s jejím vyřízením, může se obrátit na jinou instituci s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Jak může uživatel stížnost podat

 • Schránka pro podávání stížností

Schránka pro podávání písemných stížnosti označená „Přání a stížnosti“ je umístěna ve vstupním prostoru do zařízení Horizont Zlín. Stížnost může podepsat nebo zůstat anonymní.

 • Ústní podání stížnosti

Stížnost může sdělit pracovníkovi, ten ji předá vedoucímu zařízení Horizont Zlín, bude zapsána. Může záznam podepsat nebo zůstat anonymní.

Vyřizování stížností

Stížnost bude vyřízena do 30 dnů. Pokud by se jednalo o závažnou věc, kterou by bylo nutné více prošetřit, bude stížnost vyřízena nejdéle do 60 dnů. O všem bude uživatel informován.

Podpora využívání běžných služeb a sociálních kontaktů

Během využívání sociální služby jsou uživatelé podporováni při rozvoji přirozených sociálních kontaktů (s rodinou, přáteli, sousedy či známými), využívání běžně dostupných služeb (obchody, pošta, MHD, restaurace, banky, kina, divadla, aj.) a služeb fyzických a právnických osob (psychiatr, psycholog, pracovně právní poradenství, jiné odborné poradenství). Zařízení Horizont Zlín nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby, ale vytváří příležitosti, aby uživatel mohl tyto služby využívat.

Personální zajištění sociální služby

V zařízení Horizont Zlín pracuje 7 pracovníků:

 • vedoucí týmu – sociální pracovník
 • 3 sociální pracovníci
 • 1 pracovník v sociálních službách
 • 2 další odborní pracovníci

Uživatelé se při poskytování sociální služby setkávají také se stážisty, praktikanty a dobrovolníky.

Všichni pracovníci mají potřebné vzdělání a průběžně si ho doplňují a rozšiřují podle svého plánu. Pracovníci mají také možnost konzultovat svoji práci s nezávislým odborníkem.

Informace o sociální službě Horizont Zlín

Veškeré informace o poskytované službě sociální rehabilitace Horizont Zlín je možné získat:

 • v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • na webových stránkách organizace www.cspzlin.cz pod odkazem Horizont Zlín,
 • na propagačních letáčcích zařízení Horizont Zlín,
 • v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, který vydává MM Zlína,
 • v elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji www.socialnisluzbyzk.cz

Propagační letáčky jsou k dispozici:

 • ve všech zařízeních organizace Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.,
 • v ordinacích odborných lékařů (psychiatrů) ve Zlíně: MUDr. Konečný, MUDr. Ráček, MUDr. Boháč, MUDr. Hradílková, MUDr.  Prokopová 
 • v ordinacích odborných lékařů (psychiatrů) v Otrokovicích: MUDr. Zvoníček, MUDr. Vetešníková
 • v psychologických ambulancích,
 • v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži,
 • na sociálních odborech měst Zlína, Vizovic, Otrokovic

Prostředí, kde je sociální služba poskytována

Pro poskytování sociální služby jsou k dispozici tyto prostory:

 • společenská místnost
 • kuchyňka
 • pohovorna
 • ateliér
 • dílny
 • sociální zázemí a šatny (zvlášť pro muže a ženy)
 • zahrada

Všechny využívané prostory jsou bezbariérové.

Pro expresivní terapie je využívána tělocvična Orla Zlín.

Hodnocení spokojenosti se sociální službou

Pro zvyšování kvality sociální služby poskytované zařízením Horizont Zlín zjišťují pracovníci od uživatelů, zda a jak jsou se sociální službou spokojeni. Uživatelé mohou svůj názor vyjádřit např. při pravidelných setkáních nebo formou dotazníku, který je anonymní. Do hodnocení služby jsou zapojováni také pracovníci, veřejnost či rodiny uživatelů.

Kontakt na zařízení Horizont Zlín

Adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín
Tel.: 577 101 076, 777 721 137, 777 721 356
Tel. terénní služby: 734 575 017
Web: www.cspzlin.cz
E-mail
horizont@cspzlin.cz

Další podrobnosti:

Základní informace o službě poskytuje zařízení:

Horizont Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.