Osobní růst – individuální práce

Každý člověk má právo si vybrat, v jakém oboru se bude zdokonalovat a jakou formou výsledku docílí. Pracovníci v sociálních službách osobnostní růst uživatelů podporují dostupnými prostředky, které jim pomáhají nacházet.

Individuální práce s každým uživatelem probíhá formou Individuálního plánování, což je záměrný, strukturovaný proces, při němž se stanovují kroky (prostředky), jimiž je možné dosáhnout požadované změny. Změnou se rozumí dosažení stavu, cíle, který si určil uživatel za podpory „klíčového“ pracovníka a často i jeho blízkých na začátku spolupráce se sociální službou. Společným jmenovatelem každé spolupráce je samostatnost. Každý člověk je schopen dosáhnout jiné míry samostatnosti a pracovníci se snaží uživatele maximálně podpořit v rámci jeho schopností, dovedností a osobních možností. Podpora probíhá formou činností v rámci pravidelných programů a individuální práce podle potřeb uživatele. Průběh poskytování sociální služby a spolupráce s uživatelem je zaznamenávána formou intervencí (denní záznamy o činnostech, jejich průběh a výsledky), a pravidelného Individuálního plánování. Díky tomu vzniká komplexní přehled o postupech, průběhu a výsledcích spolupráce uživatele s pracovníky sociální služby.

Vítáme navázání spolupráce s rodinou, přáteli. Získané dovednosti se teprve praxí stávají užitečnými a pomáhají k reálné samostatnosti.

Při individuální práci s uživatelem vycházejí pracovníci zejména ze znění zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 2, odstavec (2):

„Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.“

Další podrobnosti:

Službu nabízí zařízení:

Centrum sociálních služeb Ergo Zlín

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

Zdroje

  Služba
Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.