Slunečnice

Slunečnice poskytuje pomoc a podporu lidem s mentálním postižením v nepříznivé sociální situaci. 

Prostřednictvím sociální služby Centra denních služeb, která zachovává lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů a posiluje jejich zapojení se do běžného života v co nejvyšší možné míře.

 

Zlínský kraj+Zlin.png

 
V roce 2022 zařízení finančně podpořili:

Březnice
Podkopná Lhota
Slušovice
Veselá
Vizovice

NÁZEV POSKYTOVATELE

              CSP ZLÍN, O.P.S.

DRUH SLUŽBY
              CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

FORMA SLUŽBY
               AMBULANTNÍ

NÁZEV ZAŘÍZENÍ A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ
              SLUNEČNICE
              TŘ. T. BATI 1276, II. MORÝSŮV DŮM
              760 01 ZLÍN

KONTAKTNÍ OSOBA ZAŘÍZENÍ:
Bc. Petra Paveláková
Vedoucí pracovního týmu - sociální pracovník
Mobil:        777 721 147, 731 400 617
E-mail:      slunecnicesluzby@cspzlin.cz
Mapa:       Najdete nás zde 

JAK SE K NÁM DOSTANETE
Kde nás najdete: II. Morýsův dům, tř. Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín

Příjezd MHD:
Trolejbus č. 1, 11, 8, 9, zastávka spojovací (vydáte se směrem dolů na hlavní třídu, přejdete cestu, poté doleva. Cca po 50 m sídlíme – II. osmipatrový  Morýsův dům – informační značka)

Autobus č. 31, zastávka Morýsovy domy (přejdete cestu a jste u nás)

Autobus č. 33, zastávka Podvesná (přejdete přes koleje, dáte se doprava, minete garáže a hned za nimi odbočíte doleva)

Vlakem:
Otrokovice – Vizovice zastávka Podvesná - přejděte dolů přes cestu, dáte se doleva, asi po 5 minutách přijdete na autobusovou zastávku č. 33, přejděte na protější zastávku a pokračujte trasou ze zastávky č. 33 (viz. Výše).

Autem od Otrokovic:
Po hlavní ulici minete divadlo, hned za ním odbočíte doprava, cca. Po 500 m uvidíte supermarket Albert, před ním odbočíte vlevo a ještě dvakrát vlevo.

Autem od Vizovic:
Za supermarketem Lidl přejedete rovně přes semafory a první odbočkou zabočíte vpravo a dvakrát zabočíte vlevo.


Provozní doba Centra denních služeb Slunečnice

  Provozní doba
Pondělí 8.00 - 15.00
Úterý 8.00 - 15.00
Středa 8.00 - 15.00
Čtvrtek 8.00 - 15.00
Pátek 8.00 - 15.00

 

POSLÁNÍ, ZÁSADY, CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLE, ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, ÚHRADY, KAPACITA


POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Posláním ambulantní sociální služby centrum denních služeb je podpořit uživatele (především absolventy speciálních a praktických škol) v jejich samostatnosti a soběstačnosti a poskytnout individuální podporu rozvoje motorických, sociálních, vzdělávacích a jiných schopností a dovedností, vedoucích k běžnému aktivnímu životu.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 • Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování.
 • Aktivní účast osob na průběhu služby a poskytování přiměřené podpory vedoucí k rozvíjení soběstačnosti, schopností a dovedností.
 • Poskytování služby je v zájmu osob a v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Respektování práva svobodné volby osob a vedení k samostatnému rozhodování o své osobě a svém životě.
 • Služba nabízí osobám možnosti k hledání dalších životních příležitostí a podporuje jejich nezávislost na sociální službě.
 • Osobám je nabízeno bezplatné základní sociální poradenství.
 • Základem služby je osobní a přátelský přístup při zachování profesionality.


CÍLOVÁ SKUPINA:

Uživateli sociální služby mohou být dospělé osoby ve věku 18 až 64 let se zdravotním postižením, a to zejména s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech (snížená schopnost používání veřejných míst a služeb včetně získání a udržení práce, či vzdělávání).

 

 CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 • Pomoc a podpora při osamostatnění se, péči o domácnost, hospodaření.
 • Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc a podpora při samostatném rozhodování.
 • Podpora komunikačních dovedností.
 • Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit a pomoc při sociálním začleňování.
 • Podpora a pomoc při nácviku jemné motoriky, pracovních činností.
 • Podpora při upevnění dosažených znalostí a sociálních dovedností, získání nových vědomostí a dovedností.
 • Podpora při plánování volného času, aktivního života a využívání služeb.
 • Podpora při získání pracovních návyků nutných k pracovnímu uplatnění.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI CDS:

A) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Uživateli je k dispozici sociální zařízení včetně sprchového koutu.

B) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
V zařízení je zajištěn oběd (polévka a hlavní jídlo), který lze objednat. K dispozici je rychlovarná konvice a lednička, jsou zajištěny podmínky pro chystání čaje nebo kávy, je zajištěn čas a místo na svačinu a oběd, pomoc při podávání jídla a pití (předkrájení stravy, apod.).

C) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, mají možnost si vybrat z nabídky, co je zajímá a co potřebují, viz. Časový harmonogram cds slunečnice. Důraz je kladen na individuální práci.
Výchovné a vzdělávací činnosti (probíhají pod dohledem speciálního pedagoga) – pravidelné individuální a skupinové vzdělávání v oblastech, které jsou pro cílovou skupinu důležité a přínosné a která je zajímají: angličtina, uživatelská práce s počítačem, trivium, výtvarné aktivity, a další různá témata dle zájmů a potřeb uživatelů.

Aktivizační činnosti – slouží k aktivizaci klientů, především k nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Tyto aktivity využíváme také jako podporu při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí (při veškerých činnostech si klienti mohou trénovat dovednosti jako např. Samostatnost, výdrž, schopnost dokončit činnost, udržet koncentraci, zapojit vlastní kreativitu, spolupracovat v kolektivu, atd.).
Kreativní a rukodělné činnosti, výroba přírodního mýdla, keramická činnost, nácvik úklidu a péče o domácnost, nácvik péče o zahradu, nácvik vaření

D) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Kontakt se společenským prostředím je uživatelům služby zprostředkován nabídkou pravidelně pořádaných sportovních a kulturních aktivit (např. Různé exkurze, návštěvy kina, divadla a výstav, besedy, bowling, návštěva bazénu, orientace po okolí, poznávání nových míst ČR, zdravotní procházky do přírody.).

E) sociálně terapeutické činnosti,
Pomoc a podpora při začlenění do kolektivu slunečnice a při začleňování do běžného sociálního prostředí (umění jednat s lidmi, vztahy v rodině, navázání a udržení kontaktu s vrstevníky, porozumění lidským vtahům, atd.).

F) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pokud to uživatel potřebuje, nabízíme mu pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. Objednání k lékaři a doprovod, vyřizování a spolupráce s úřady, aj.).

Tyto základní činnosti jsou nabídnuty zájemci o službu při jednání a při uzavírání uživatelské smlouvy. Rozsah a průběh poskytování služby je individuálně projednán a přizpůsoben zájemci, resp. Uživateli. Pravidelně s uživatelem probíhá přehodnocování a aktualizace jeho individuálního plánu a osobních cílů.

 

ÚHRADY ZA CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Centrum denních služeb je dle zákona o sociálních službách službou péče, je poskytována za úhradu. Úhrady jsou stanoveny v souladu se zákonem č 108/2006 sb. O sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Úhrada za hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče v rámci základních činností a úhrada za oběd je stanovená ve smlouvě o poskytování sociální služby.


KAPACITA ZAŘÍZENÍ:

Okamžitá kapacita zařízení dle registrace je 15 uživatelů v daný okamžik. Prostory zařízení umožňují v jednom dni poskytnout službu 30 uživatelům.

 

KRITÉRIA PRO NEPOSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

PROSTORY, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Všechny prostory v zařízení jsou upraveny pro imobilní klienty – bezbariérový přístup do všech společných prostor, hygienické zázemí je upravené pro imobilní klienty.
Užívané prostory: šatny, počítačová místnost, relaxační místnost, denní místnost, jídelna, kavárna, zahrada, sociální zařízení

Košík

Celkem:  0,00 Kč (0 ks)  

profil střediska

Copyright 2012-2013 CSP Zlín. All rights reserved.